TS. Nguyễn Thị Bích Thùy - phòng thí nghiệm _ Học viện NNVN